ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตอนที่  1  (อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์)

                         -  อธิบายความหมายของอุปกรณ์พื้นฐานได้ถูกต้อง

                         -  บอกชื่ออุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ถูกต้อง

                         -  อธิบายการทำงานเบื้องต้นของแป้นพิมพ์ได้

      ตอนที่ 1 อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์

กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:    12