เรื่อง

  อุปกรณ์พื้นฐานและระบบงานของคอมพิวเตอร์

           การทำงานของแป้นพิมพ์

   วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ