เรื่อง

  อุปกรณ์พื้นฐานและระบบงานของคอมพิวเตอร์

         การทำงานของหน่วยระบบ

   วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ